ഫാക്ടറി വി.ആർ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

മെയ്ഡ്-ഇൻ ചൈന-സിഎസ്ആർ
ISO9001
06
003
01
ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ചത്-എസ്ജിഎസ്
സി.ഇ
004
02
0.05