സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സി.ഇ
ISO9001
മെയ്ഡ്-ഇൻ-ചൈന-എസ്ജിഎസ്